Nine GGUSD Schools Earn Prestigious California Distinguished School Award - article thumnail image

Chín trường GGUSD Nhận Bằng Khen Trường Ưu Tú California

Vào ngày 18 tháng 12, 2019 Khu Học Chính Garden Grove (GGUSD) được tuyên dương về thành tích đạt được trong Chương Trình Các Trường Ưu Tú California 2020 do Tony Thurmond, Tổng Giám Đốc Nha Giáo Dục Công Lập Tiểu Bang tuyên bố. GGUSD có nhiều trường được tuyên dương nhất trong Hạt Orange, bao gồm các trường tiểu học Allen, Cook, Crosby, Excelsior, Hazard, Lawrence, Morningside, Peters, và Stanley. Các trường này được tuyên dương nhờ thành tích vượt trội của các học sinh trong hai năm liên tục hay đã thu hẹp khoảng cách về trình độ học vấn giữa hai năm học.

Walter Muneton, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục GGUSD, phát biểu: “Chúc mừng ban giám hiệu, nhân viên, giáo viên và học sinh thuộc các trường vừa được tuyên dương danh hiệu Trường Ưu Tú California 2020. Các trường của chúng ta tiếp tục vượt trội và thuộc các trường hàng đầu trong tiểu bang từ năm này qua năm khác.”

Sở Giáo Dục Hạt Orange trao tặng bảng hiệu Trường Ưu Tú California cho chín trường tiểu học GGUSD nói trên để treo trong khuôn viên trường. Các trường đã nộp đơn và hội đủ tiêu chuẩn dựa trên thành tích và sự tiến bộ theo các chỉ tiêu của tiểu bang đề ra trong Bảng Kiểm Tra Thành Quả Học Đường. Các chỉ tiêu gồm điểm thi, tỷ lệ đuổi học tạm thời và tỷ lệ tốt nghiệp.

Các trường đạt danh hiệu Trường Ưu Tú là thí dụ điển hình không chỉ về cách giảng dạy, học tập và hợp tác xuất sắc mà còn về những nỗ lực tạo dựng môi trường học đường thành công từ việc giải quyết những xung đột đang xảy ra đến cách can thiệp và hỗ trợ hành vi tích cực. Chương trình tuyên dương Các Trường Ưu Tú trao giải thưởng cho bậc tiểu học và trung học luân phiên theo từng năm.