Grade Change Application - Deadline Extension - article thumnail image

Gia Hạn Thời Gian Nộp Đơn Yêu Cầu Thay Đổi Điểm Hạng

Vào tháng 8 năm 2021, chúng tôi đã thông báo với quý vị về một điều luật đã được thông qua nhằm hỗ trợ tất cả học sinh trung học bị ảnh hưởng bất lợi do đại dịch COVID-19 trong năm học 20-2. Điều luật này cho phép mọi học sinh trung học và phụ huynh/người giám hộ của các em có quyền yêu cầu thay đổi điểm hạng các môn học của con em trong niên khoá 2020-2021. Học sinh tráng niên và phụ huynh/người giám hộ của các học sinh dưới 18 tuổi có thể nộp đơn yêu cầu được đổi điểm hạng bằng chữ (A-F) thành điểm Đậu hoặc Không Đậu cho học sinh từ lớp 9-12 chỉ trong niên khoá 2020-2021 mà thôi.

Những học sinh nhận điểm F trong học kỳ 1 (mùa Thu 2020) có thể yêu cầu đổi thành điểm Không Đậu. Điểm Không Đậu sẽ không ảnh hưởng xấu đến điểm trung bình (GPA) của học sinh như điểm F. Mong quý vị hiểu cho rằng, cho dù có thay đổi điểm thì học sinh vẫn cần phải học lại môn học này nếu đây là môn học cần thiết để các em tốt nghiệp. 

Những học sinh nào nhận điểm D trong học kỳ 1 (mùa Thu 2020) hay học kỳ 2 (mùa Xuân 2021 hay mùa Hè 2021) có thể yêu cầu đổi điểm hạng bằng chữ thành điểm Đậu. Điểm Đậu sẽ không ảnh hưởng xấu đến điểm trung bình GPA của học sinh như điểm D. Khi đổi điểm hạng từ D sang Đậu cũng có nghĩa rằng quý vị/con em không cần phải học lại môn học này để cho điểm D được hợp lệ khi nộp đơn vào các trường Đại học thuộc hệ thống Cal State (CSU) và các trường Đại Học California (UC). Tuy nhiên, mặc dù tất cả các trường CSU và UC đều nhận điểm Đậu, nhưng không phải bất cứ trường đại học tư hoặc trường ngoài tiểu bang nào cũng đều nhận điểm này. Vui lòng đọc danh sách đầy đủ các trường đại học sau đây: https://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/ab104surveyresults.asp

Đơn Yêu Cầu Thay Đổi Điểm Hạng

Tiểu bang đã cho phép các học khu gia hạn thời gian nộp đơn yêu cầu thay đổi điểm hạng. Hạn chót nộp đơn được gia hạn đến Thứ Tư, ngày 6 tháng 10, 2021.

Quý vị hãy theo đường dẫn này để nộp đơn yêu cầu thay đổi điểm hạng:   https://ggusd.us/media/5416/ggusd-grade-change-application-english-final.pdf

Vui lòng làm theo hướng dẫn trên đơn. Đơn Yêu Cầu phải gửi bằng điện thư (email) cho hiệu trưởng trường con em quý vị (Bấm vào đây để biết địa chỉ email của hiệu trưởng trường), in đơn và gửi qua đường bưu điện hay mang đến nộp cho văn phòng trường. Đơn gửi qua đường bưu chính phải được đóng dấu của bưu điện trước thời hạn yêu cầu. 

Trường học của con quý vị sẽ xác nhận việc thay đổi điểm hạng theo yêu cầu trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn. 

Mọi đơn gửi đúng thời hạn để yêu cầu thay đổi điểm hạng bằng chữ thành Đậu hay Không Đậu đều sẽ được chấp thuận. Không giới hạn số môn hay môn học nào muốn đổi từ điểm hạng bằng chữ thành điểm Đậu hoặc Không Đậu.