GGUSD to Receive Nearly $12 Million Grant for Community Schools - article thumnail image

GGUSD Nhận Được Gần 12 Triệu Mỹ Kim Tài Trợ Cho Các Trường Học Cộng Đồng

Khu Học Chính Garden Grove được tiểu bang cấp ngân quỹ gần 12 triệu Mỹ Kim thông qua Chương Trình Hỗ Trợ Nỗ Lực Hợp Tác Các Trường Cộng Đồng California (CCSPP) để tài trợ cho 8 Trường Học Cộng Đồng trong 5 năm tới. CCSPP hỗ trợ nỗ lực của các trường học trong việc hợp tác với chính quyền địa phương và cơ quan trong cộng đồng để cung cấp các nguồn hỗ trợ nhằm giúp học sinh thăng tiến.

Tám Trường Cộng Đồng của GGUSD gồm có Trường Tiểu Học Eisenhower, Trường Khoa Học Điện Toán Heritage, Trường Tiểu Học Newhope, Trường Tiểu Học Chuyên Sinh Ngữ Russel, Trường Trung Học Cấp I Doig, Trường Trung Học Cấp I Chuyên Sinh Ngữ Fitz, hai Trường Trung Học Cấp II Los Amigos và Santiago.

Nhờ có khoản trợ cấp của CCSPP cho kế hoạch hai năm, GGUSD đã bắt đầu việc hoạch định cho 8  trường này và hợp tác với Tổ Chức Community Schools Learning Exchange (Yểm Trợ Trường Cộng Đồng Giảng Dạy, viết tắt là CSLX), đồng thời kết hợp với sự điều hành của Nhóm Giáo Viên Chuyên Nhiệm  Đặc Trách Các Trường Cộng Đồng của GGUSD.

Với sự hỗ trợ liên tục của CSLX, khoản tài trợ gần 12 triệu Mỹ Kim sẽ tài trợ cho việc Huấn Luyện Giáo Viên Trường Học Cộng Đồng (Community Schools Teacher Coach) nhằm khai triển, phối hợp và thực thi phương pháp cho các trường học cộng đồng.

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Teri Rocco phát biểu: “GGUSD luôn tận dụng tối đa các nguồn hỗ trợ dồi dào trong cộng đồng và đặt ưu tiên hàng đầu cho việc giới thiệu các gia đình đến những nơi này.  Chúng tôi rất vui mừng khi nhận tiền tài trợ này để tiếp tục phát triển các Trường Cộng Đồng trong vai trò hỗ trợ cho các gia đình của học khu.”

Từ năm 2022-2024, các gia đình, nhân viên, học sinh và thành viên cộng đồng thuộc 8 Trường Cộng Đồng của GGUSD đã hợp tác để xác định và đề ra mục tiêu của Trường Cộng đồng qua các buổi họp và thăm dò ý kiến với nhiều nhóm đại diện. Các kế hoạch này phù hợp với nhu cầu của trường học và ba lĩnh với ba mục tiêu của học khu là trang bị cho tất cả học sinh năng lực học tập và năng lực cá nhân để thành công trên đường đời.

Các kế hoạch này phản ảnh sự kiên định của GGUSD trong việc hết lòng giúp đỡ gia đình học sinh qua các chương trình trợ giúp của Ban Giao Tế Cộng Đồng cùng 5 Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình của học khu.