GGUSD Suspends In-Person Class through June 12 - article thumnail image

GGUSD Gia Hạn Việc Học ở Nhà Đến Ngày 12 Tháng 6

Có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 4, Hội Đồng Giáo Dục Khu Học Chính Garden Grove đã quyết định gia hạn thêm thời gian tạm thôi học ở trường cho đến hết năm học, ngày 12 tháng 6. Quyết định này dựa trên đề nghị của Sở Giáo Dục Hạt Orange và thể theo sự hướng dẫn của Thống Đốc Newsom về việc tiếp tục học ở nhà cho đến hết năm học nhằm giảm tỉ lệ nhiễm bệnh và giảm thiểu sự lây lan của chủng COVID-19. Vào những ngày tới, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị thêm nhiều chi tiết khác và sẽ đăng những chi tiết này trên trạng mạng https://www.ggusd.us/coronavirus.