GGUSD Launching Wellness Campaign - article thumnail image

Khu Học Chánh Garden Grove Mở Cuộc Vận Động Chọn Lựa Tinh Thần Lành Mạnh

Cùng các nhân viên, phụ huynh và học sinh trung học,


Khu Học Chánh Garden Grove mở cuộc vận động nhận thức về “Chọn Lựa Tinh Thần Lành Mạnh” (Choose Wellness) nhằm:

         Hướng dẫn học sinh, gia đình và nhân viên trường nhận thức các vấn đề về sức khoẻ tâm thần và các nguồn hỗ trợ tinh thần lành mạnh

         Giảm thiểu những ý nghĩ kỳ thị về việc tìm cách chữa trị khi có vấn đề về sức khoẻ tâm thần

         Trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để nâng cao động lực và tinh thần cầu tiến

         Cung cấp những nguồn hỗ trợ về tinh thần lành mạnh có phẩm chất cao tại trường dành cho các học sinh, gia đình và nhân viên GGUSD

         Kết hợp việc hỗ trợ sức khoẻ và tinh thần lành mạnh trong chương trình học để xây dựng môi trường văn hoá tích cực tại tất cả các trường.

Tất cả nhân viên, phụ huynh và học sinh trung học đều có cơ hội cộng tác cùng chúng tôi trong việc khởi đầu cuộc vận động “GGUSD Chọn Lựa Tinh Thần Lành Mạnh”. Vui lòng Bấm vào đây để tìm hiểu các cách quý vị có thể tham gia!

 

Vào tháng 9, Hội Đồng Giáo Dục đã thông qua Nghị Quyết 11 bày tỏ quyết tâm của học khu luôn tiếp tục hỗ trợ tinh thần lành mạnh của học sinh và kêu gọi cuộc vận động nhận thức về sức khoẻ tâm thần. Vui lòng Bấm vào đây để đọc bản nghị quyết!

 

Bản nghị quyết phù hợp với Mục tiêu thứ hai của sách lược toàn diện của GGUSD, Đường Hướng Garden Grove, về việc “tất cả học sinh sẽ phát huy năng lực cá nhân cần thiết để đạt mục tiêu học vấn và giao tiếp xã hội.” Phong trào “Chọn Lựa Tinh Thần Lành Mạnh” sẽ tập hợp mọi thành phần và đề cao những nguồn hỗ trợ học sinh về động lực, tình cảm giao tiếp lành mạnh, môi trường và văn hoá – ba thành phần của mục tiêu thứ hai.