GGUSD Board of Education Approves School Reopening Plan - article thumnail image

Hội Đồng Giáo Dục GGUSD Chấp Thuận Kế Hoạch Mở Trường Lại


Kế Hoạch Mở Trường Lại được Hội Đồng Giáo Dục Chấp Thuận và Theo Đúng Hướng Dẫn Mới của Tiểu Bang để Giữ Mọi Trường Học An Toàn

 

Vào buổi họp ngày 19 tháng 1, Hội Đồng Giáo Dục Khu Học Chính Garden Grove đã biểu quyết đồng thuận việc thực hiện Kế Hoạch Giữ Mọi Trường Học An Toàn Khi Giảng Dạy Trong Lớp, bao gồm các tiêu chuẩn để mở lại trường căn cứ vào tình hình COVID-19 do tiểu bang soạn thảo.
Theo kế hoạch của Thống Đốc, những trường tiểu học GGUSD trong khu vực phục vụ nào có tỷ lệ COVID-19 trung bình trong 7 ngày là 25/100,000 hay thấp hơn sẽ được mở lại để giảng dạy trong lớp vào ngày 16 tháng 2 cho các lớp Mẫu Giáo Sơ Học-Lớp 2, và ngày 15 tháng 3 hay sớm hơn cho các lớp 3-6. Những trường tiểu học nào có tỷ lệ COVID-19 cao hơn 25/100,000 sẽ mở lại để giảng dạy tại lớp trong vòng một tháng sau khi tỷ lệ COVID-19 xuống dưới 25/100,000.

Vì ngày mở lại trường tuỳ thuộc vào tỷ lệ COVID-19 tại địa phương do Sở Y Tế Hạt Orange cập nhật vào mỗi thứ ba hàng tuần, vào khoảng ngày 9 tháng 2, 2021 hoặc sớm hơn, các trường học và nhân viên sẽ được thông báo về triển vọng mở lại trường vào ngày 16 tháng 2.

Học sinh từ lớp 7-12 sẽ trở lại học trong lớp khi Hạt Orange trở lại cấp màu đỏ hay khi được hạt hoặc tiểu bang cho phép. Vào lúc này chúng tôi chưa thể định ngày vì tất cả còn tuỳ thuộc vào những biến chuyển tại địa phương về mức độ nhiễm COVID-19.

Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân phát biểu: “Mặc dù chúng ta nóng lòng muốn học sinh quay lại trường và tin tưởng rằng lớp học là môi trường học tập hữu hiệu nhất, chúng ta vẫn phải căn cứ vào những tiêu chuẩn dựa trên khoa học trong kế hoạch của tiểu bang khi quyết định thời điểm an toàn để mở lại trường.”

Để mở trường lại, mọi điều kiện đề ra trong Kế Hoạch Giữ Mọi Trường Học An Toàn, bao gồm xét nghiệm và những biện pháp khác về y tế và giữ an toàn đều cần phải thực hiện. Một khi được mở lại để giảng dạy trong lớp, các trường sẽ chỉ phải đóng nếu có lệnh của quận hạt hay tiểu bang.

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Walter Muneton phát biểu: “GGUSD vô cùng cảm kích các học sinh, gia đình, và nhân viên luôn kiên trì và uyển chuyển khi việc giáo dục gặp những khó khăn trong giai đoạn chưa từng thấy này. Mặc dù tỷ lệ các ca nhiễm COVID-19 hiện nay cao hơn hẳn tiêu chuẩn mới, các viên chức điều hành học khu đang nỗ lực chuẩn bị để mở trường lại theo đúng các quy định an toàn của tiểu bang và quận hạt.”

 

.