GGUSD Begins Preschool Registration for 2021-2022 School Year - article thumnail image

GGUSD Bắt Đầu Nhận Ghi Danh Lớp Vườn Trẻ cho Niên Học 2021-2022


Khu Học Chính Garden Grove đã bắt đầu nhận ghi danh lớp vườn trẻ, niên học 2021-2022, cho cả hai chương trình vườn trẻ miễn phí của tiểu bang và chương trình có thu học phí. Cả hai chương trình này đều chú trọng vào việc dạy tập đọc và tập viết sớm cho các em, kết hợp với các sinh hoạt vui chơi trong môi trường được quan tâm chăm sóc, nhằm giúp các em học sinh sẵn sàng cho lớp mẫu giáo.

Chương trình vườn trẻ miễn phí của tiểu bang được giảng dạy tại Trung Tâm Giáo Dục ‘Clinton Corner Family Campus’ và tại 10 trường tiểu học trong toàn Khu Học Chính Garden Grove với các lớp sáng và chiều dành cho các gia đình hội đủ điều kiện về lợi tức. Học sinh chương trình vườn trẻ tiểu bang học 3 tiếng mỗi ngày (buổi sáng hay buổi chiều) với các giáo viên có trình độ chuyên môn cao. Để bắt đầu thủ tục ghi danh hay tìm hiểu thêm chi tiết, quý vị hãy gọi số 714-663-6298 hay vào thăm trang mạng: https://ccfc.ggusd.us.

Đối với những gia đình nào không hội đủ điều kiện về mức thu nhập để hưởng chương trình vườn trẻ miễn phí của tiểu bang, học khu có mở chương trình vườn trẻ đóng học phí tại trường Skylark. Khởi đầu vào năm 2019, chương trình phải bị gián đoạn trong niên học 2020-2021 do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng hiện đang chuẩn bị mở lại cho niên học 2021-2022. Đặt cùng trọng tâm vào việc giảng dạy và vui chơi tương tác, việc học nhạc, tiếng Tây Ban Nha và chương trình STEAM phong phú (Khoa Học, Kỹ Thuật,  Kỹ Thuật Công Trình, Nghệ Thuật, Và Toán) sẽ giúp ích cho các em học sinh. Phụ huynh có thể chọn cho con em học buổi sáng, buổi chiều hay học trọn ngày. Giá biểu cho các chương trình gồm có: lớp sáng/cả tuần giá $450/tháng; lớp chiều/cả tuần giá $400/tháng; chương trình học 2 ngày giá $325/tháng và chương trình học 3 ngày giá $475/tháng. Để bắt đầu thủ tục ghi danh hay tìm hiểu thêm chi tiết, quý vị hãy gọi số 714-663-6336 hay vào thăm trang mạng: https://skylark.ggusd.us

Cả hai chương trình đều dành cho trẻ em 3 tuổi có ngày sinh trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 12, 2017 đến ngày 1 tháng 12, 2018 và trẻ em 4 tuổi có ngày sinh trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 1, 2016 đến ngày 2 tháng 12, 2017.