COVID Resources for Parents and Students - article thumnail image

Liên Lạc Với Khu Học Chính Garden Grove Qua ParentSquare

                                                                                               

Khu Học Chính Garden Grove dùng hệ thống ParentSquare để liên lạc với các gia đình (lời nhắn, email và tin nhắn).  Quý vị không cần phải khởi động chương mục (activate your account) để nhận thông báo qua ParentSquare. Nếu hiện nay quý vị không nhận được thông báo qua ParentSquare, hãy làm những điều sau:

Quý vị có nhận được thông báo (lời nhắn, email, và/hay tin nhắn) của GGUSD hay trường của con em  gửi đến qua ParentSquare không?

 1. Quý vị cần kiểm lại các chi tiết liên lạc của quý vị trong Aeries Parent Portal Account (Chương Mục Khung Cửa Gia Đình Dành Cho Phụ Huynh) đã được cập nhật.
  1. Phụ huynh chỉ dùng một địa chỉ email trong phần ‘Parent Portal Contacts’ (Chi Tiết Liên Lạc Với Phụ Huynh) để tránh tạo ra nhiều chương mục.
  2. Dùng cùng chi tiết liên lạc (email và điện thoại) để điền vào hồ sơ của tất cả con em trong phần liên lạc ‘Contacts’ trên Aeries Parent Portal Account.
  3. Mỗi tối hệ thống ParentSquare sẽ cập nhật đồng bộ với ‘Parent Portal’. Mọi thay đổi sẽ cập nhật sau 24 tiếng.

 

 1. Khi các chi tiết liên lạc của quý vị đã được cập nhật trên ‘Aeries Parent Portal’, quý vị sẽ nhận được thông báo qua hệ thống ParentSquare (tin nhắn, email, lời nhắn) của học khu và trường của con em quý vị.  

 2. Nếu quý vị đã cập nhật các chi tiết liên lạc trên Aeries Parent Portal mà vẫn không nhận được thông báo qua hệ thống ParentSquare, hãy gửi email cho pio_department@ggusd.us hay gọi (714) 663-6503.

 

   

   

   
  • Khởi động chương mục ParentSquare của quý vị trên email hay tin nhắn của ParentSquare gửi. Nếu quý vị không nhận email hay tin nhắn để khởi động chương mục, hãy vào parentsquare.com/signin để điền email hay số điện thoại lưu động trong phần ‘Sign-up’ (ghi danh). Quý vị sẽ nhận được email để khởi động chương mục.

  1. Tải ứng dụng ParentSquare (xem Chỉ Dẫn Cách Tải Ứng Dụng ‘ParentSquare’) hoặc dùng cùng địa chỉ email hay số điện thoại lưu động của quý vị đã ghi trong hồ sơ học của con em tại trường để đăng nhập vào parentsquare.com (xem chỉ dẫn How to Activate your ParentSquare Account bên dưới).

  2. Nếu quý vị quên mật mã, vui lòng xem Cách Lập lại Mật Mã (How to Reset Your Password).
  3. Nếu quý vị có nhiều con em học sinh nhưng không thấy được tất cả trong cùng một chương mục, vui lòng theo các hướng dẫn trong phần Thiếu con em/ Thiếu trường (Missing a child/Missing a school) trong ParentSquare.

  Quý vị đã khởi động chương mục ParentSquare chưa?

  Khởi động chương mục ParentSquare cho phép quý vị thay đổi ngôn ngữ hay cách nhận thông báo, điền các mẫu đơn và bản thăm dò ý kiến, và liên lạc với giáo viên của con em. Dù chưa khởi động chương mục, quý vị vẫn nhận được các thông báo (lời nhắn, email, tin nhắn) của ParentSquare.

  1. Quý vị hẳn đã nhận được một email hay tin nhắn có đường dẫn để khởi động chương mục.
  2. Nếu quý vị không nhận được email để khởi động chương mục, hãy vào ParentSquare.com, chọn ‘log-in’ (đăng nhập), điền vào email của quý vị; nếu email này giống email quý vị đã ghi trong Parent Portal, quý vị sẽ nhận được chỉ dẫn để khởi động chương mục (Activate your Account)

   

   

   

  Quý vị đã tải ứng dụng ParentSquare vào điện thoại lưu động chưa?

  Khi tải ứng dụng ParentSquare vào điện thoại lưu động, quý vị sẽ xem được trực tiếp những bản tin và thông báo trên điện thoại lưu động. Hãy làm theo ba bước đơn giản sau đây để tải ứng dụng này vào điện thoại lưu động.

  1. Tải ứng dụng ParentSquare hay Garden Grove USD từ kho ứng dụng (app store) trên IOS hay Android.
  2. Xem email hay tin nhắn để nhận đường dẫn (link).
  3. Ghi tên sử dụng, và thế là quý vị đã hoàn tất.

   

  Quý vị có muốn khởi động chương mục ParentSquare bằng ứng dụng của điện thoại lưu động không?

  Nếu quý vị chưa từng khởi động chương mục ParentSquare của mình, quý vị có thể làm việc này trực tiếp từ ứng dụng của điện thoại lưu động. Sau khi tải ứng dụng này vào máy, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

  1. Mở ứng dụng, điền email hay số điện thoại lưu động của quý vị (cùng chi tiết đã điền trên Aeries ParentPortal).
   1. Nếu mọi chi tiết đều trùng khớp, quý vị sẽ được chỉ dẫn để tạo một mật mã và sẽ nhận được một mã số ghi danh để khởi động chương mục của mình.
   2. Nếu các chi tiết không trùng với những gì đã điền trên ParentPortal, quý vị hãy chọn “Yêu Cầu Được Truy Cập” (Request Access) để hiệu trưởng nhận email thông báo, sau đó sẽ chấp thuận việc truy cập vào trang này.

   

  Quý vị có muốn thay đổi ngôn ngữ hay cách nhận thông báo không?

   

  Quý vị không thấy được tất cả hồ sơ của con em trong chương mục của mình?

  Quý vị phải thấy được tất cả con em quý vị và trường học của các em trong cùng một chương mục ParentSquare. Nếu quý vị thiếu một người con hay trường của em đó:

  1. Bảo đảm là quý vị dùng cùng một địa chỉ email và số điện thoại cho hồ sơ của mọi con em và trường của tất cả các em trong Aries Parent Portal .
  2. Sau ngày thực hiện các thay đổi, quý vị có thể ký ra rồi đăng nhập trở lại ParentSquare để xem những chi tiết cập nhật của mình.

  Nếu quý vị vẫn cần sự trợ giúp để sử dụng ParentSquare?
  Hãy liên lạc
  support@ParentSquare.com